من اگه خدا بودم یه بار RESET می کردم؛ زندگیِ خیلیا هَنگ کرده..