کــــــاش تو را داشتــــن،
بــــه راحتـــــــی دوست داشتــــنــت بــود ......