دل بستن به کلاغی که دل دارد بهتر از طاووسی است که فقط خوشگلی دارد .......