من بی تو شعر خواهم نوشت؛
 
 تو بی من چه خواهی کرد؟
 
 اصلا" یادت هست که نیستم ...؟!