خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی

آنقدر آزموده شده باشی که نیرومند باشی
 
آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی

و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی