مرا می شناسی ، یعنی که نمی شناسی

 

رنجم را می دانی ، یعنی که نمی دانی

 

تو را می شناسم ، یعنی که نه ، دردت را می دانم

 

 یعنی که نمی دانم

 

زیرا ما هرگز مثل هم نیستیم و این غربت مقدر ،

 

تا انتهای عالم با ما خواهد ماند و انگار همه ی زیستن ،

 

یعنی شکستن این غربت ناگزیروای چه

 

 برهوتی...........................!!!!!