حسه قشنگیه ؛ وقتی که یواشکی برگردی تا بتونی عشقتو نگاه کنی ....
 
بعد ببینی که اون دستاشو گذاشته زیر چونه اش و زل زده بهت ... !!!