ماپیغام دوست داشتنمان رابا دود آتش به هم میرسانیم!

نمیدانم برای توآنجا تکه چوبی هست؟!

من اینجا جنگلی را برای تو به آتش کشیدم!