در گفتن و شنیدن جمله ی (دوستت دارم) چه هست؟

کسی که می گویید عاشق تر میشود

 و کسی که میشنود بی تفاوت تر ....