دلـــــــم مـــــی خــــــواهـــــــد

زنـدگی ام را موقـــت بــدهــم دســــت یــــک آدم دیــــگــر

بـگویـم:: "تـو بازی کن تــا مـن برگردم. نـســوزیـهـا"..!!!