درون دل که پیدا نیست،پر از زندان و زندانی است

تو را محکوم دل کردم،نمی دانم دلیلش چیست

سبب شاید همین باشد،بدون تو نباید زیست