خنده بر لب میزنم کس نداند راز من ، ور نه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت .