لحظه خداحافظی به سینه ام فشردمت

اشک چشمام جاری شد، دست خدا سپردمت

دل من راضی نبود به این جدایی نازنین

عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردمت

گفتی به من غصه نخور می رمو برمی گردم

همسفر پرستوها می شمو بر می گردم

گفتی تو هم مثل خودم غمگینی از جدایی

گفتی تا چشم هم بزنی می رمو بر می گردم

عزیز رفته سفر کی بر می گردی

چشمونم مونده به در کی بر می گردی

رفتی و رفت از چشام نور دو دیده

ای ز حالم بی خبر کی بر می گردی

1374/3/2

ده سال گذشت

 

 Image Detail