تازگیا هرکی میگه دوستت دارم خندم میگیره؟
بی اراده میگم..
تو دیگه چی میخوای؟؟