خواستم ببینمت

اما

گفتی: قرارمان شب ها

شب که شد گفتی خسته ام,کار دارم,می خواهم بخوابم,

قرارمان باشد یک شب دیگر

... ومن بالاخره

شبی خواب تو را دیدم

زیباست؛ خواب تو هم حتی

چه پیشنهاد قشنگی

باشد

قرارمان شب ها