حق با کشیش ها بود
گالیله...!!!
زمین
آنقدر ها که فکر می کنی
گرد نیست و هرکس که میرود
باز نمیگردد....!!!