خدایا
گناهانم را نادیده بگیر
همانگونه که دعاهایم را نشنیده می گیری … !