مصراع نخست: من تو را می بوسم در مصرع بعد هم تو را می بوسم ایراد ندارد...! به کسی چه..؟اصلاْ شعر خودم است من تو را می بوسم....