جهان اگر این است - که چیزی نیست ! - بگذارید تنها مال شما باشد من خوابم می آید