امروز که نوبت جوانی من است،

می نوشم از آنکه کامرانی من است

عیبم مکنید. اگر چه تلخ است خوش است،

تلخ است، از آنکه زندگانی من است