علـ ـت بی خـ ـوابـ ـی م را..

چگـ...ـونه بگویــــــ..ـم ؟!؟

" یاد تــ ـو.. "

هر شــ ـب از ســـ ــقف اتاقـــــــ.م چکــ....ـــه می کنـ ـد !