بی شک جهان را به عشق کسی آفریده اند ،
 
 چون من که آفریده ام از عشق جهانی برای تو !