مردی که با خانمی مثل شاهزاده ها رفتار می کند،
 
به این معناست که در دامان یک ملکه پرورش یافته است ....

و

مردی که با خانمی با بی حرمتی و بی احترامی رفتار می کند ،

یقیناً با تحقیر و عقده بزرگ شده است...!