برایت روزهایی شاد و آرام


لحظاتی هماهنگ و به کام


و سلامتی پیوسته و مدام آرزومندم.

زادروزت مبارک و شیرین.