باشه،

من به تو نمیام،

اما دمت گرم تو به خودت بیا . . .