انتخابات که آزاد باشد
به چشم های تو رأی میدهم

آنها هرگز دروغ نمیگویند