می خواهم

مُچاله و خیس !

در آغوشت بمانم !

از پهن شدن بر بند خاطرات ، بیــــزارم .