من به غیر از تــــو نخواهم،چه بدانی ، چه ندانی


از درت روی نتــــــــابم،چه بخوانی ، چه برانی


دل من میل تـــــــو دارد،چه بجوئی چه نجوئی


دیده ام جـای تــــو باشد،چه بـمانی ، چه نـمانی


مـن کـه بیمار تـــــو هستم،چه بپرسی چه نپرسی