اشک هایم که سرازیر میشوند،

دیری نمی پاید که قندیل می بندند؛

عجیب سرد است هوای نبودنت....!!