گویی من و تو را ،

در دو انتهای ریسمان عاشقی ،

به هم و در هم ، تنیده و بافته اند ….

شیرازه ی کتاب عشق منی تو ؛

از ازل ………تا…….. به ابد