گِل گرفته ام تا اطلاع ثانوی...


درِ قلبم را...


لطفا نگوید کسی:


«دوستم داشته باش»!


این یک قلم جنس را نداریم،


تمام شد ...


من , تعطیلم