مهم نیست که باد چطور زوزه بکشه

 مهم اینه که کوه در برابرش

 تعظیم نمیکنه