خمخانه ام بی تو بی جام و باده است


دستم به تمنای وصالت گشاده است


تنها و بی کس و یار در آغاز عاشقی


دنبال تو گشته ام به هر جا که جاده است