"هست " را اگر قدر ندانی

میشود "بود"

و چه تلخ است هستی که بود شود

و دارمی که داشتم...