هرچه میروم ، نمیرسم !

گاهی با خود فکر میکنم نکند من باشم ،

کلاغ آخر قصه ها