روزگار لعنتی!


هــــــــــــر سازی که زدی رقصیدم ...


بی انصاف یکبار هم تو به ساز من برقص ؛


ببیــــــــن دلم چه " شـــــــــــوری " میزند