گریه بی بهانه شد نصیب من زعاشقی

یاد غم تو میکنم ز داغ هر شقایقی

در این کویر بی طپش پی سراب می دوم

ببین به ساحل غمت به گل نشسته قایقی