درختانی که در مسیر باد خم میشوند تنها میتوانند در

 همان سو رشد کنند نه

رو به آسمان