رفیق آلوچه نیست بهش نمک بزنى,


 عاشقت نیست بهش کلک بزنى,

 

 رفیق مقدسه,باید جلوش زانو بزنى