سلام


پس از شنیدن صدای بوق


پیغام بگذار


حرفی بزن


خاموش منشین ، خدا را


آه ، پیش از آنکه در اشک غرقه شوم


از عشق چیزی بگو