آغوشت را گم کرده ام...

بی شک آغوشت را هشتمین عجایب جهان میدانستم

و امروز باور نبودنت از عجایب دیگر شده است...