آدمای خوب همون آدمای بدی هستن
که هنــــــــــــــــوز لو نرفتن...