تو یک حادثه نیستی ،
رویای شیرینی در باور من هستی.

عاشق شدنم اتفاق نبود ،
همان رویای شیرین بود ،
که به حقیقت پیوست.

آن رویا خاطره نشد ،
بهانه ای شد برای،
با تو عاشقانه زیستن.