تلخ می گذرد...

این روزها را می گویم

که قرار است از تو ،

که آرام جان لحظه هایم بوده ای

برای دلم یک انسان معمولی بسازم...