کاش میشد همچو آواز خوش یک "دوره گرد".


زندگی را بار دیگر ، دوره کرد...