بی عصا به آب خواهم زد...

موسی اگر ایمان داشت....

من امید دارم...