هی غریبه !


رو کسی دست گذاشتی


که همه ی دنیامه !


بی وجدان اینقدر راحت به او نگو عزیزم ...!!!