کسا‌یی که معتقدن اونی که رفته خودش بر میگرده،


نود و نه‌ در صد کفتر بازن!!


مگه کفتره !؟