هی میرم رو به روی آینه می ایستم


دست می‌ذارم رو شونه‌ی خودم


و میگم طاقت بیار رفیق !!!