دل من می گیرد


از نبودن هایت


و تو انگار مرا یادت نیست...!